Regulamin konkursów

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel blogu AxunArts, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest w terminie określonym w treści ogłoszenia o Konkursie na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

II Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może był wyłącznie osoba fizyczna niezwiązana z AxunArts, dalej zwana Uczestnikiem.
1a. Jeśli nie zaznaczono inaczej, Uczestnikiem może być również osoba niepełnoletnia, która w chwili rozpoczęcia się Konkursu ukończyła 16 lat.
2. Konkurs ogłoszony zostaje na stronie internetowej http://www.axunarts.pl.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w określonym w warunkach Konkursu terminie przesłać na wskazany adres mailowy:
3a. odpowiedź na pytanie lub zadanie konkursowe,
3b. swoje imię i nazwisko,
3c. dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody w przypadku jej wygrania,
3d. formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z polityką prywatności strony i regulaminem konkursu”.
4. Zgłoszenia konkursowe niespełniające warunków wymienionych w punktach II.3a-3d nie biorą udziału w Konkursie.
5. Nagrody określone są w treści ogłoszenia o Konkursie.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu i przekazania nagrody

1. Spośród zgodnych z Regulaminem zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników, Organizator wybiera w drodze losowania i nagradza określoną w warunkach Konkursu liczbę Uczestników. Od losowani odstępuje się w przypadku gdy:
1a. spośród nadesłanych zgłoszeń tylko jedno spełnia konkursowe wymagania,
1b. warunki Konkursu zamiast losowania przewidują wybór zgłoszenia, które według Organizatora najlepiej spełnia warunki zadania konkursowego.
2. Uczestnik, który zostaje nagrodzony w Konkursie, zyskuje miano Laureata.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje wyłącznie na stronie Organizatora. Imię, inicjał nazwiska oraz miejscowość, z której pochodzi Laureat są publikowane na stronie Organizatora.
4. Laureaci wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.
6. Nagrody nie podlegają przekazaniu ani odstąpieniu na rzecz innych osób.
7. Nagrody wysyłane są do Laureatów przesyłką pocztową (list lub paczka polecona). Pełny koszt przesyłki ponosi Organizator.
8. Nieodebranie nagrody przez Laureata Konkursu i jej powrót do Organizatora traktowane jest jako zrzeczenie się nagrody przez Laureata.
9. W wyniku sytuacji opisanej w punkcie III.8, nagroda przechodzi na innego Uczestnika Konkursu. Drugi Laureat wyłaniany jest ponownie według procedur opisanych w punkcie III.1 (z podpunktami).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych odpowiedzi lub prac konkursowych w materiałach związanych z Konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

IV Postanowienia końcowe

1. Udział Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia go z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych wypadkach obejmujące także prawo pozbawienia przyznanej nagrody lub odmowy jej wydania.
4. Ewentualne spory wynikłe między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin bez pointowania o tym fakcie Uczestników.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.axunarts.pl.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją Regulaminu.

Regulamin aktualny na dzień 17.12.2020 r.