Regulamin Coronakonkursu

§1. Zasady ogólne:

1. Organizatorem Konkursu blog AxunArts (axunarts.pl), administrator fanpage’a „AxunArts” (facebook.com/axunarts), na którym zostanie opublikowany post konkursowy, w terminie określonym poniżej.
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§2. Słownik pojęć:

1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się zadanie konkursowe, opublikowany na Fanpage’u „AxunArts”.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.
3. Fanpage – strona „AxunArts” na portalu Facebook.com.
4. Nagroda główna – płyta winylowa (wersja standard) „Haldur Bildur” zespołu Tatvamasi.
5. Laureat – osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie nagrodzone nagrodą główną.

§3. Zasady Konkursu:

1. W ramach Konkursu opublikowany zostanie post konkursowy 12 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:45.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie za pośrednictwem wiadomości prywatnej do Fanpage’a „AxunArts” zdjęcia będącego ilustracją zadania konkursowego zawartego w poście konkursowym.
4. Uczestnik wysyłając zdjęcie automatycznie oświadcza, że jest jego autorem.
5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora brak autentyczności stwierdzenia o autorstwie przesłanego zdjęcia, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika.
6. Użytkownik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilu osobowym w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów.
7. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem wiadomości prywatnej do Fanpage’a „AxunArts”.
8. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
9. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie jednoosobowej komisji, którą stanowić będzie właściciel blogu AxunArts.
10. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.
11. Nagrodą w Konkursie jest płyta winylowa „Haldur Bildur” zespołu Tatvamasi.
12. Termin zgłoszeń konkursowych upływa 26 kwietnia 2020 roku o godzinie 21:00.
13. Nazwisko Laureata zostanie opublikowane na Fanpage’u „AxunArts” w przeciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu.
14. Nagroda, po wcześniejszym skontaktowaniu się, zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Laureata.

§4. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. na czas Konkursu administratorem Pani/Pana danych osobowych AxunArts,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu i wyłonienia Laureata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
– w przypadku Uczestników: przez czas realizacji Konkursu przez AxunArts,
– w przypadku Laureata: również po zakończeniu realizacji Konkursu w celu ogłoszenia zwycięstwa i przekazania nagrody,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przekazania nagrody Laureatowi.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne:

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u w serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są: właściciel AxunArts oraz osoby związane z AxunArts.
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu i wyłonieniem Laureata.
6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.